Eastern Syriac :ܡܘܼܗܘܼܝܵܐ
Western Syriac :ܡܽܘܗܽܘܝܳܐ
Root :ܗܘܐ
Eastern phonetic :mu: ' hu: ia:
Category :adjective
[Industry]
English :engendered , generated , created / caused to exist , procreated (?) / sired (?) / conceived (?) , brought about (?) / entailed (?) , see ܡܲܡܛܘܿܝܹܐ ;
French :engendré , créé , généré / amené à exister / conçu , amené (?) / entraîné (?) , voir ܡܲܡܛܘܿܝܹܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܘܐ, ܗܘܬ, ܡܵܗܸܘܝܵܢܹ̈ܐ, ܡܲܗܘܹܐ, ܝܼܗ݇ܘܵܐ, ܝܵܘܹܐ, ܝܼܘܹܘܵܐ, ܗܵܘܹܐ, ܗ݇ܘܵܐ, ܗܘܹܐ ܠܝܼ, ܗܘܵܝܵܐ, ܗܘܿܘܸܢ, ܗܘܼܝܵܐ, ܡܲܗܘܘܿܝܹܐ, ܡܲܗܘܼܝܵܢܝܵܐ, ܗܘܵܝܵܐ

Rhétoré ; this spelling stands for ܡܘܼܗܸܘܝܵܐ

Rhétoré ; cette orthographe remplace ܡܘܼܗܸܘܝܵܐ