Eastern Syriac :ܡܵܘܨܝܵܢܵܐ
Western Syriac :ܡܳܘܨܝܳܢܳܐ
Eastern phonetic :mo: ' ṣia: na:
Category :noun
[Human → Speech]
English :one who recommends / commends (?) / urges (?) ;
French :quelqu'un qui recommande , un conseilleur (?) ;
Dialect :NENA, Al Qosh

Cf. ܡܘܼܨܝܵܐ, ܡܵܘܨܘܿܝܹܐ

Rhétoré

Rhétoré