Eastern Syriac :ܝܵܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ
Western Syriac :ܝܳܗ݇ܒ݂ܳܠܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :ia: ' wa: la:
Category :noun
English :1) giving ; 2) a giver , a donor ;
French :1) qui donne / donnant ; 2) un donneur ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܝܗܒ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܗܲܒ݇ܠ, ܝܗܲܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܗܲܒ݇ܠܘܼܢ, ܗܲܒ݇ܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܒܝܼܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ, ܗܒ݂ܝܼܠܵܐ, ܗ݇ܒ݂ܝܼܠܬܵܐ, ܝܼܗ݇ܒܵܠܵܐ

Variants : ܝܵܗ݇ܒ݂ܘܿܠܵܐ

Rhétoré

Rhétoré