Eastern Syriac :ܒܝܼܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ
Western Syriac :ܒܺܝܗ݇ܒ݂ܳܠܳܐ
Root :ܝܗܒ
Eastern phonetic :bi: ' wa: la:
Category :adverb
English :while giving ;
French :en donnant ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܝܗܒ, ܝܲܗܒ݂ܵܐ, ܗܲܒ݇ܠ, ܝܗܲܒ݂ܵܐ, ܝܵܗܒ݂ܵܢܵܐ, ܗܲܒ݇ܠܘܼܢ, ܗܲܒ݇ܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܸܠ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܵܠܵܐ, ܝܵܗ݇ܒ݂ܘܿܠܵܐ, ܗܒ݂ܝܼܠܵܐ, ܗ݇ܒ݂ܝܼܠܬܵܐ, ܝܼܗ݇ܒܵܠܵܐ

Rhétoré

Rhétoré