Eastern Syriac :ܩܪܵܪܵܐ
Western Syriac :ܩܪܳܪܳܐ
Root :ܩܪ
Eastern phonetic :' qra: ra:
Category :verb
[Science → Physical sciences]
Dialect :Other

Rhétoré ; dialect of Sapna

Rhétoré ; dialecte de Sapna