Eastern Syriac :ܠܵܐ ܒܫܝܼܠܵܐ
Western Syriac :ܠܳܐ ܒܫܺܝܠܳܐ
Root :ܒܫܠ
Eastern phonetic :la: ' bši: la:
Category :adjective
[Feeding → Cooking]
English :not cooked ;
French :pas cuit ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܒܫܠ, ܡܒܵܫܸܠ, ܒܘܼܫܵܠܵܐ, ܒܫܝܼܠܵܐ, ܒܵܫܸܠ