Eastern Syriac :ܩܕ݂ܝܼܡ
Western Syriac :ܩܕ݂ܺܝܡ
Root :ܩܕܡ
Eastern phonetic :' qdhi:m
Category :adjective
[Numbers]
English :1) first ; 2) previous ;
French :1) premier ; 2) antérieur , précédent ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܩܕܡ, ܩܕܵܡܵܐ, ܩܲܕܡܵܐܝܼܬ, ܩܲܕܡܘܼܬܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܵܐ, ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ, ܩܲܕ݇ܡ, ܩܘܼܕܡܹܐ, ܩܲܕ݇ܡܵܐ, ܩܕ݂ܝܼܡܵܐ, ܩܲܕ݇ܡܬ݂ܵܐ

Lishani

Lishani