Eastern Syriac :ܚܵܘܸܟܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܚܳܘܶܟܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ḥa: ' wik tha:
Category :proper noun
[Human being]
English :Little Eve / Eva ;
French :petite Eve ;
Dialect :Eastern Syriac, Ashita

Cf. ܚܵܘܵܐ

See also : ܡܵܪܬܸܟܬ݂ܵܐ, ܚܲܢܸܟܬ݂ܵܐ, ܣܲܪܸܟܬ݂ܵܐ, ܫܘܿܢܸܟܬ݂ܵܐ

Rhétoré ; in Ashita feminine first names take the diminutive ܟܬ݂ܵܐ

Rhétoré ; en Ashita les prénom féminins prennent plutôt le diminutif ܟܬ݂ܵܐ