Eastern Syriac :ܡܵܪܬܸܟܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܡܳܪܬܶܟܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :ma:r ' tik tha:
Category :proper noun
[Human being]
English :diminutive of ܡܵܪܬܵܐ : Little Martha ;
French :diminutif de ܡܵܪܬܵܐ : petite Marthe , Marthou ;
Dialect :Eastern Syriac, Ashita

See also : ܡܲܪܝܲܡܟܹܐ, ܪܲܒܩܘܿܟܹܐ, ܚܵܘܸܟܬ݂ܵܐ, ܚܲܢܸܟܬ݂ܵܐ, ܣܲܪܸܟܬ݂ܵܐ, ܫܘܿܢܸܟܬ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré