Eastern Syriac :ܢܵܨܵܓ݂ܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܢܳܨܳܓ݂ܽܘܬܳܐ
Eastern phonetic :na: ṣa: ' ghu: tha:
Category :noun
[Human → Disease]
English := ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ;
French := ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܕܹܢܓܵܐ ܕܹܢܓܘܿܗ, ܟܵܝܦ, ܣܵܠܝܼܡ, ܣܵܠܵܡܲܬ, ܢܵܨܵܓ݂ܘܼܬܵܐ, ܨܵܚ, ܢܵܐ ܨܵܓ݂

See also : ܐܲܠܝܼܠܘܼܬܵܐ, ܡܲܪܥܵܐ, ܡܢܵܘܠܘܼܬܵܐ, ܢܲܣܝܼܣܘܼܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré