Eastern Syriac :ܕܵܪܝܼܫܘܿܥ
Western Syriac :ܕܳܪܺܝܫܽܘܥ
Eastern phonetic :da:r ' i: šu:
Category :proper noun
[Human being]
English :"friend of Jesus"
French :"ami de Jésus"
Dialect :Eastern Syriac