Eastern Syriac :ܪܲܒ ܟܘܼܡܪ̈ܘܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܽܘܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :rab ku:m ' ru: tha:
Category :noun
[Religion]
English :the office of the chief of pontiffs , pontificate (?) ;
French :l'office de chef des pontifes , le pontificat (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܟܘܼܡܪܵܐ, ܪܲܒ ܟܘܼܡ̈ܪܹܐ, ܟܘܼܡܪܘܼܬ݂ܵܐ

Rhétoré

Rhétoré