Eastern Syriac :ܒܪܲܫܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܒܪܰܫܳܢܬܳܐ
Eastern phonetic :bra ' ša:n ta:
Category :adverb
[Time]
English :in the beginning , first / at first , in the first place ;
French :au début , en premier lieu , tout d'abord ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܪܝܼܫ, ܪܝܼܫܵܐ, ܒܪܝܼܫܝܼܬ, ܪܝܼܫܝܼܬܵܐ, ܒܪܵܫܝܼܬ

Rhétoré

Rhétoré