Eastern Syriac :ܐܵܕ݂ܫܲܢ݇ܬܵܐ
Western Syriac :ܐܳܕ݂ܫܰܢ݇ܬܳܐ
Eastern phonetic :a:dh ' ša ta:
Category :adverb
[Time]
English :this year ;
French :cette année ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܫܹܢ݇ܬܵ ܡܵܪܵܢܵܝܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܝܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܢܵܝܘܼܬܵܐ, ܫܹܢ݇ܬܵܐ, ܫܹܬܵܢܵܝܵܐ, ܫܲܢ݇ܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré