Eastern Syriac :ܗܵܝ ܓܲܗܵܐ
Western Syriac :ܗܳܝ ܓܰܗܳܐ
Eastern phonetic :' hé ' ga ha:
Category :adverb
[Time]
English :then , at that time ;
French :alors , à ce moment-là , à cette occasion , c'est alors que (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܓܵܗܵܐ, ܓܲܗܵܐ ܚܸܪܬܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܓܲ̈ܗܐ, ܚܕܵܐ ܓܲܗܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܓܲ̈ܗܵܬ݂ܵܐ, ܐܵܝܓܲܗܵܐ

See also : ܗܵܝܕܝܼܢ

Rhétoré

Rhétoré