Eastern Syriac :ܐܵܝܓܲܗܵܐ
Western Syriac :ܐܳܝܓܰܗܳܐ
Eastern phonetic :é ' ga ha:
Category :adverb
[Time]
English :then , at that time ;
French :alors , à ce moment-là , à cette occasion , c'est alors que (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܓܵܗܵܐ, ܓܲܗܵܐ ܚܸܪܬܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܓܲ̈ܗܐ, ܚܕܵܐ ܓܲܗܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܟܲܒܝܼܪܵܐ, ܓܲ̈ܗܹܐ ܓܲ̈ܗܵܬ݂ܵܐ, ܗܵܝ ܓܲܗܵܐ

Variants : ܐܵܝܓܲܗ

See also : ܗܵܟ݂ܹܝܠ, ܐ݇ܚܹܪ݇ܢ, ܐܝܼܛܵܐ, ܗܵܝ ܓܲܗܵܐ, ܒܲܬ݇ܪ ܗܵܕܵܐ, ܐܝܼܬܵܐ, ܗܵܝܕܝܼܢ, ܒܵܬܲܪܟܸܢ

Rhétoré

Rhétoré