Eastern Syriac :ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ
Western Syriac :ܟܠ ܟܠܳܢܳܐܺܝܬ
Root :ܟܠ
Eastern phonetic :kul kla: ' na: i:t
Category :adverb
[Time]
English :never ;
French :(ne) jamais ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܠ ܟܠܹܗ, ܠܵܐ ܬܘܼܒ݂, ܣܵܟ݂, ܩܲܛ, ܠܵܐ ܗܘܼܵܐ, ܩܵܡܹܕ݂, ܩܡܵܕܵܐ, ܒܵܟܹܪ, ܒܟ݂ܵܪܵܐ, ܗܲܪܵܐ, ܟ̰ܘܼ ܓܲܗܵܐ, ܗܲܪ ܓܹܙ

Variants : ܗܝܼܟ̰ ܥܸܕܵܢܵܐ, ܟ̰ܘܼ ܥܸܕܵܢܵܐ

See also : ܡܸܢ ܡܬܘܿܡ, ܡܸܡܬܘܿܡ

Source : Yoab Benjamin, Bailis Shamun