Eastern Syriac :ܠܵܐ ܬܘܼܒ݂
Western Syriac :ܠܳܐ ܬܽܘܒ݂
Eastern phonetic :' la: tu:w
Category :adverb
[Time]
English :never ;
French :(ne) jamais , oncques ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܟܠ ܟܠܹܗ, ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܣܵܟ݂, ܩܲܛ, ܠܵܐ ܗܘܼܵܐ, ܩܵܡܹܕ݂, ܩܡܵܕܵܐ, ܒܵܟܹܪ, ܒܟ݂ܵܪܵܐ, ܗܲܪܵܐ, ̮ܟܘܼܓܲܗܵܐ, ܗܲܪܓܹܙ

See also : ܬܘܼܒ݂

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin