Eastern Syriac :ܠܵܐ ܗܘܼܵܐ
Western Syriac :ܠܳܐ ܗܽܘܳܐ
Eastern phonetic :' la: wa:
Category :adverb
[Time]
English :Lishani : never ;
French :Lishani : ne jamais , onques ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܟܠ ܟܠܹܗ, ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܬܘܼܒ݂, ܣܵܟ݂, ܩܲܛ, ܩܵܡܹܕ݂, ܩܡܵܕܵܐ, ܒܵܟܹܪ, ܒܟ݂ܵܪܵܐ, ܗܲܪܵܐ, ̮ܟܘܼܓܲܗܵܐ, ܗܲܪܓܹܙ