Eastern Syriac :̮ܟ̰ܘܼ ܓܲܗܵܐ
Western Syriac :̮ܟ̰ܽܘ ܓܰܗܳܐ
Eastern phonetic :' tšu: ' ga ha:
Category :adverb
[Time]
English :never ;
French :(ne) jamais ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

See also : ܟܠ ܟܠܹܗ, ܟܠ ܟܠܵܢܵܐܝܼܬ, ܠܵܐ ܬܘܼܒ݂, ܣܵܟ݂, ܩܲܛ, ܠܵܐ ܗܘܼܵܐ, ܩܵܡܹܕ݂, ܩܡܵܕܵܐ, ܒܵܟܹܪ, ܗܲܪܵܐ, ̮̰ܟܘܼ ܓܲܗܵܐ, ܗܲܪܓܹܙ

Rhétoré

Rhétoré

Source : Other