Eastern Syriac :ܟܹܝܡ ܓܲ̈ܗܹܐ
Western Syriac :ܟܶܝܡ ܓܰ̈ܗܶܐ
Eastern phonetic :' ki:m ' ga hé
Category :adverb
[Time]
English :see ܕܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ / ܠܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ / ܠܢܘܼܓ݂ܪܵܐ / ܥܘܼܕܝܵܐܝܼܬ / ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ / ܒܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ / ܟܠ ܟܡܵܐ ܚܲܕ : rarely , seldom , unoften , infrequently , once in a long while ;
French :voir aussi ܕܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ / ܠܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ / ܠܢܘܼܓ݂ܪܵܐ / ܥܘܼܕܝܵܐܝܼܬ / ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ / ܒܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ / ܟܠ ܟܡܵܐ ܚܲܕ : rarement , peu souvent ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܓܵܗܹ̈ܐ, ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ, ܬܪܹܝ ܢ݇ܓܵܗ, ܓܵܗ, ܓܵܗ݇ܐ, ܢܓܲܗ, ܗܿܝܓܵܗ, ܗܵܝ ܓܲܗܵܐ, ܐܵܝܓܵܗܵܐ, ܡܸܚܕ݂ܵܐ ܓܲܗ, ܓܵܗܵܐ, ܪܵܒܵܐ ܓܵܗܹܐ

See also : ܕܲܠܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܠܝܼܓ݂ܵܐܝܼܬ, ܒܒܵܨܘܿܪܘܼܬܵܐ, ܠܢܘܼܓ݂ܪܵܐ, ܠܵܐ ܥܝܵܕܵܐܝܼܬ, ܟܠ ܟܡܵܐ ܚܲܕ

Rhétoré ; this word is of Persian origin ; Akkadian : uqur : rarely, seldom

Rhétoré ; ce mot est d'origine persane ; akkadien : uqur : rarement

Source : Bailis Shamun, Other

Origin : Persian