Eastern Syriac :ܟܘܼܕ ܓܲܗܵܐ
Western Syriac :ܟܽܘܕ ܓܰܗܳܐ
Eastern phonetic :' ku:d ' ga ha:
Category :adverb
[Time]
English :every time , whenever ;
French :chaque fois ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܟܘܼܕ, ܓܵܗܵܐ

Akkadian :immatimê / matīmê / im-matēma / ina matēma : whenever

akkadien :immatimê / matīmê / im-matēma / ina matēma : chaque fois