Eastern Syriac :ܗܸܠ ܕܲܗܵܐ
Western Syriac :ܗܶܠ ܕܰܗܳܐ
Eastern phonetic :' hil ' da ha:
Category :adverb
[Time]
English :so far , up to now / till now , hitherto ;
French :jusqu'à présent ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܲܠ, ܕܵܗܵܐ, ܗܸܠ ܐܵܟ݂ܵܐ

Rhétoré ; Akkadian : adīni : so far / till now / "up to us"

Rhétoré ; akkadien : adīni : jusqu'à présent / "jusqu'à nous"