Eastern Syriac :ܡܸܢ ܪܹܫܵܐ ܠܬܸܚ
Western Syriac :ܡܶܢ ܪܶܫܳܐ ܠܬܶܚ
Eastern phonetic :min ' ri: ša: ' l tiḥ
Category :adverb
English :from top to bottom , up and down (?) ;
French :de haut en bas ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܡܸܢ, ܪܹܫܵܐ, ܠܬܸܚܬ, ܠܬܹܚ, ܐܸܠܬܸܚܬ݇, ܒܐܸܠܬܸܚܬ݇, ܥܸܠܬܸܚܬ݇, ܠܬܸܚܬ, ܠܬܲܚܬ, ܠܐܸܠܬܸܚܬ݇, ܐܸܠܬܸܚܬ, ܪܹܫܵܐ ܚܬܵܝܵܐ

Rhétoré

Rhétoré