Eastern Syriac :ܠܗܵܘ ܓܹܒܵܐ
Western Syriac :ܠܗܳܘ ܓܶܒܳܐ
Eastern phonetic :l ' ho: ' gi:b ba:
Category :adverb
[Humanities]
English :to the other side , in other respects (?) / in other ways (?) / on the other hand (?) / apart from that (?) / aside from that (?) ;
French :de l'autre côté , par ailleurs (?) / d'un autre côté (?) / à d'autres égards (?) / à part ça (?) ;
Dialect :Eastern Syriac, Tkhuma, Tiari, Jello

Cf. ܠܗܵܘ ܒܵܪܵܐ, ܓܹܒܵܐ, ܡܗܵܘ ܓܹܒܵܐ, ܡܟܹܠܹܗ ܓܹܒܵܐ

Rhétoré

Rhétoré