Eastern Syriac :ܪܹܫܵܐ ܚܬܵܝܵܐ
Western Syriac :ܪܶܫܳܐ ܚܬܳܝܳܐ
Eastern phonetic :' ri: ša: ' ḥta: ia:
Category :adverb
English :from below / from under , downwards (?) ; ܪܹܫܵܐ ܪܹܫܵܐ ܚܬܵܝܵܐ : always downwards / by keeping going down ;
French :par en bas , en descendant (?) ; ܪܹܫܵܐ ܪܹܫܵܐ ܚܬܵܝܵܐ : en descendant toujours ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܪܹܫܵܐ, ܐܸܠܬܸܚܬ݇, ܒܐܸܠܬܸܚܬ݇, ܥܸܠܬܸܚܬ݇, ܠܬܸܚܬ, ܠܬܲܚܬ, ܠܐܸܠܬܸܚܬ݇, ܡܸܢ ܪܹܫܵܐ ܠܬܸܚ, ܐܸܠܬܸܚܬ