Eastern Syriac :ܗܸܠ ܒܵܬ݂ܲܪ
Western Syriac :ܗܶܠ ܒܳܬ݂ܰܪ
Eastern phonetic :' hil ' ba: thar
Category :adverb
English :space, time : till after , beyond ; ܗܸܠ ܒܵܬ݂ܲܪ ܓܘܼܕܵܐ : beyond the wall ;
French :espace, temps : jusqu'après , au delà de , jusqu'au delà de ; ܗܸܠ ܒܵܬ݂ܲܪ ܓܘܼܕܵܐ : jusqu'au delà du mur ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܗܲܠ, ܒܵܬ݂ܲܪ

See also : ܗܸܠ ܐܝܼܡܲܢ, ܗܸܠ ܬܵܡܵܐ, ܗܸܠ ܐܵܟ݂ܵܐ, ܗܸܠ ܐܲܝܟܵܐ, ܗܸܠ ܒܵܬ݂ܲܪ, ܠܗܲܠ, ܠܗܵܘ ܒܵܪܵܐ

Rhétoré

Rhétoré