Eastern Syriac :ܒܚܪܵܝܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܒܚܪܳܝܬ݂ܳܐ
Root :ܐܚܪ
Eastern phonetic :bḥa: ' ré ta:
Category :adverb
[Time]
English :finally , in the end , at last (?) ;
French :finalement , à la fin , enfin / pour finir ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܐܚܪ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܬܵܐ, ܐ݇ܚܪܵܝܲܬ, ܐܵܚܲܪ, ܚܲܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܚܲܪܵܝܘܼܬ݂ܵܐ, ܚܲܪܬ݂ܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܘܼܬܵܐ, ܚܲܪܬܵܐ, ܚܵܪܵܝܬܵܐ, ܐ݇ܚܵܪܵܐܝܼܬ, ܐ݇ܚܵܪܵܝܵܐ, ܒܚܲܪܬ݂ܵܐ, ܚܵܪܵܝܬܵܐ

Rhétoré

Rhétoré

Source : Other