Eastern Syriac :ܡܹܝܟ݂ ܕ
Western Syriac :ܡܶܝܟ݂ ܕ
Eastern phonetic :' mi:ḥ d
Category :conjunct
English :so as / in the same manner as / in the same way as / just as / as well as ;
French :de même que , de la même manière dont / ainsi que ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܕܲܟ݂ܝܼ, ܕܹܝܟ݂ ... ܗܲܡ, ܐܲܝܟ݂, ܕܲܝܟ݂, ܕܹܝܟ݂ ܕ

Rhétoré

Rhétoré