Eastern Syriac :ܐܝܼܕ݂ܵܐ ܥܪܝܼܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܥܪܺܝܬ݂ܳܐ
Eastern phonetic :' i: da: ' ri: tha:
Category :adjective
[Moral life → Fault]
English :miserly , tight-fisted , stingy , niggardly , stint on money ; ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܐ ܐܵܗܘܼ ܐܝܼܕ݂ܹܗ ܥܪܝܼܬ݂ܵܐ ܗܵܕܲܟ݂ ܐܝܼܠܵܗܿ ܒܲܟ݂ܬܹܗ ܐܝܼܕ݂ܵܗ ܦܬ݂ܝܼܚܬܵܐ : he is as stingy as his wife is open-handed / generous ;
French :avare , pingre , grippe-sou ; ܕܹܝܟ݂ ܕܝܼܠܹܐ ܐܵܗܘܼ ܐܝܼܕ݂ܹܗ ܥܪܝܼܬ݂ܵܐ ܗܵܕܲܟ݂ ܐܝܼܠܵܗܿ ܒܲܟ݂ܬܹܗ ܐܝܼܕ݂ܵܗ ܦܬ݂ܝܼܚܬܵܐ : il est aussi avare / pingre que sa femme est généreuse ;
Dialect :Eastern Syriac, NENA, Al Qosh

Cf. ܐܝܼܕܸܗ ܦܬܘܿܚܬܵܐ, ܥܲܪܝܘܼܬܵܐ

See also : ܚܲܣܝܼܣ, ܦܸܢܬܝܼ, ܛܲܡܲܥܟܵܪ, ܩܸܪܢܸܙ, ܩܲܠܘܼܛܵܐ, ܩܵܪܸܛ ܛܸܦܪܵܬܸܗ, ܩܘܼܡܛܵܢܵܐ, ܩܦܝܼܣ ܐܝܼܕܵܐ, ܚܲܣܘܼܟ݂ܵܐ, ܚܲܣܘܼܟ݂ܬܵܢܵܐ, ܩܸܪܢܸܙ, ܩܲܠܘܼܛܵܝܵܐ, ܓܵܠܘܿܙܵܐ

Rhétoré

Rhétoré