Eastern Syriac :ܛܘܿܠܹܐ
Western Syriac :ܛܽܘܠܶܐ
Eastern phonetic :' ṭu: li:
Category :adjective
[Moral life → Quality]
English :1) chaste , pure , love ? : Platonic (?) ; 2) beautiful / handsome (?) , elegant ;
French :1) chaste , pur , amour ? : platonique (?) ; 2) beau , élégant , fringant (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܒܛܠ, ܒܬܘܼܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܛܘܼܠܵܐܝܼܬ, ܒܬܵܠܵܐ, ܒܬܘܼܠܵܐ, ܒܬܘܼܠܬܵܐ, ܒܬ݂ܘܼܠܵܐ, ܒܬ݂ܘܼܠܘܼܬ݂ܵܐ, ܒܬܘܼܠܵܐ

See also : ܬܲܡܝܼܡܵܐ, ܙܲܟܵܝܵܐ, ܚܘܵܪܦܲܐܬ݂ܵܐ, ܚܵܐܠܹܨ

Lishani

Lishani