Eastern Syriac :ܢܸܩܹܐ
Western Syriac :ܢܶܩܶܐ
Eastern phonetic :' ni qi:
Category :conjunct
English :1) but , except (?) ; 2) since it is ;
French :1) mais , sauf (?) ; 2) puisque c'est ;
Dialect :Eastern Syriac

Variants : ܐܸܢܩܵܐ, ܢܸܩܘܿܢܬܹܐ

See also : ܐܝܼܢܵܐ

Lishani

Lishani