Eastern Syriac :ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܠܓ݂ܵܢܵܐ
Western Syriac :ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܠܓ݂ܳܢܳܐ
Root :ܦܠܓ
Eastern phonetic :la: mith pal ' gha: na:
Category :adjective
[Science → Mathematics]
English :indivisible ;
French :indivisible , non divisible , non partageable , non sécable (?) ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܦܠܓ, ܦܠܝܼܓܵܐ, ܦܠܝܼܓܘܼܬܵܐ, ܦܵܠܵܓ݂

See also : ܠܵܐ ܡܸܬ݂ܦܲܣܩܵܢܵܐ, ܠܵܐ ܡܸܣܬܲܕܩܵܢܵܐ

Yoab Benjamin

Yoab Benjamin