Eastern Syriac :ܥܲܡ ܕ
Western Syriac :ܥܰܡ ܕ
Eastern phonetic :' a:m d
Category :adverb
[Time]
English :immediately / as soon as ;
French :immédiatement / dès que / aussitôt que / dès lors que ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܐܠܒܵܐܵܠ, ܡܸܢ ܕܘܼܟܬܹܗ, ܒܕܘܼܟܬܹܗ, ܕܲܪܣܵܥܲܬ, ܐܝܼܕܵܐܒܐܝܼܕܵܐ, ܐܲܟ݂ܚܕܵܢܵܐܝܼܬ, ܡܸܚܕܵܐ, ܒܟܘܼܟܬܹܗ, ܚܲܕ݂ ܪܹܫܵܐ

Lishani

Lishani