Eastern Syriac :ܟܪܸܦܣܵܐ ܕ̈ܡܝܼܵܐ
Western Syriac :ܟܪܶܦܣܳܐ ܕ̈ܡܺܝܳܐ
Eastern phonetic :' krip sa:d ' ma: yi:
Category :noun
[Country → Plants]
English :watercress ;
French :le cresson ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܚܸܠܝܵܢܵܐ, ܬܲ̈ܚܠܹܐ, ܓܲܪܓܝܼܪܵܐ

Yoab Benjamin ; Akkadian kudimmu / saḥlû : cress

Yoab Benjamin ; akkadien kudimmu / saḥlû : cresson