Eastern Syriac :ܪܲܦܬ݂ܵܐ
Western Syriac :ܪܰܦܬ݂ܳܐ
Root :ܪܦܦ
Eastern phonetic :' rap tha:
Category :noun
[Time]
English :a moment , a while , an instant / a minute / a wee while ;
French :un moment , un instant / une minute / un peu de temps / quelque peu ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܦܦ, ܪܦܵܦܵܐ, ܪܲܦܬ݂ܵܐ

Variants : ܪܵܦܘܼܬ݂ܵܐ

See also : ܣܝܼܛܵܐ, ܡܲܛܪܘܼܦܝܼܬܵܐ, ܛܪܵܦܵܐ

Lishani

Lishani