Eastern Syriac :ܗܲܝܵܘ
Western Syriac :ܗܰܝܳܘ
Eastern phonetic :' ha io
English :to come ; Rhétoré ; ܗܲܝܘܿ ܠܐܵܟ݂ܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܪܲܝܸܣ : come here in front of the chief ;
French :venir ; Rhétoré ; ܗܲܝܘܿ ܠܐܵܟ݂ܵܐ ܩܲܕ݇ܡ ܪܲܝܸܣ : viens ici devant le chef ;
Dialect :

See also : ܐ݇ܬܵܐ