Eastern Syriac :ܪܡܐ
Western Syriac :ܪܡܐ
Category :root
English :1) to put , to place ; 2) to throw ;
French :1) poser , mettre , placer ; 2) lancer , jeter ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :rma'  רמא «to put, to place, to throw» «poser, mettre, placer»

Derived words : ܡܲܪܡܝܵܢܵܐ, ܡܪܲܡܝܵܢܵܐ, ܡܪܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܲܪܡܝܼܬܵܐ, ܡܸܬܪܲܡܝܵܢܘܼܬܵܐ, ܪܘܼܡܝܵܢܵܐ, ܪܵܡܹܐ, ܪܡܵܐ, ܪܵܡܹܐ ܒܩܸܢܛܵܐ, ܪܵܡܘܿܝܵܐ, ܪܵܡܘܿܝܘܼܬ ܐܝܼܕܵܐ, ܪܵܡܘܿܝܘܼܬ ܥܲܕ̈ܒܹܐ, ܪܵܡܘܿܝܘܼܬܵܐ, ܪܵܡܘܿܝܬܵܐ, ܪܡܵܝ, ܪܡܵܝ ܐܝܼܕܵܐ, ܪܡܵܝ ܙܲܪܥܵܐ, ܪܡܵܝ ܦܸ̈ܣܹܐ, ܪܲܡܵܝܵܐ, ܪܲܡܝܵܐ, ܪܡܵܝܵܐ