Eastern Syriac :ܫܚܢ
Western Syriac :ܫܚܢ
Category :root
[Science → Physical sciences]
English :to heat ; to warm ;
French :chauffer , réchauffer ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :šaḥen  שחן «to heat up, warm» «chauffer, réchauffer»

Derived words : ܐܸܫܬܲܚܝܲܢ, ܐܸܫܬܲܝܚܲܢ, ܡܲܫܚܘܿ, ܡܲܫܚܘܿܢܵܐ, ܡܲܫܚܢܵܢܵܐ, ܡܲܫܚܵܢܬܵܐ, ܡܸܫܬܲܚܝܸܢ, ܡܸܫܬܲܝܚܘܿܢܹܐ, ܡܸܫܬܝܼܚܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܝܚܢܵܢܵܐ, ܡܸܫܬܲܝܚܢܵܢ̈ܝܵܬ݂ܵܐ, ܡܸܫܬܲܝܚܢܵܢܬܵܐ, ܡܸܫܬܲܝܚܲܢܬܵܐ, ܫܘܼܚܵܢܵܐ, ܫܘܼܚܢܵܐ, ܫܘܼܚܢܵܐ ܛܵܝܘܿܦܵܐ, ܫܚܘܿܢܝܵܐ, ܫܚܘܼܢܬܵܐ, ܫܲܚܝܼܢܵܐ, ܫܚܝܼܢܵܐ, ܫܲܚܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܫܲܚܝܼܢܬܵܐ, ܫܵܚܸܢ, ܫܸܚܢܵܐ, ܫܚܵܢܵܐ, ܫܚܵܢܬܵܐ, ܫܬܲܝܚܲܢܬܵܐ