Eastern Syriac :ܫܩܠ
Western Syriac :ܫܩܠ
Category :root
[Transport]
English :to take , to remove ;
French :prendre , retirer / enlever / déménager / déplacer / mouvoir ;
Dialect :Common Aramaic
Hebrew :šaqel  שקל «to take, remove» «prendre, déplacer»

Derived words : ܡܵܐܢܵܐ ܫܵܩܠܵܢܵܐ, ܡܲܫܩܘܼܠܹܐ, ܡܲܫܩܘܼܠܬܵܐ, ܡܲܫܩܸܠ, ܡܲܫܩܠܵܐ, ܡܫܲܩܠܵܐ, ܡܲܫܩܠܵܐ ܬܩܝܼܠܵܐ, ܡܫܲܩܠܘܼܬܵܐ, ܡܲܫܩܠܵܢܵܐ, ܡܫܲܩܠܵܢܵܐ, ܡܲܫܩܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܫܲܩܠܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܫܲܩܲܠܬܵܐ, ܡܸܫܬܲܩܠܵܢܵܐ, ܫܘܼܩܵܠܵܐ, ܫܵܩܘܿܠܵܐ, ܫܩܘܼܠܬܵܐ, ܫܩܝܼܠܵܐ, ܫܩܝܼܠܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ, ܫܵܩܹܠ, ܫܵܩܸܠ, ܫܵܩܹܠ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ, ܫܵܩܹܠ ܡܵܘܡܝܼܬܵܐ, ܫܩܵܠ ܣܵܡܵܐ, ܫܵܩܹܠ ܦܵܣܘܿܥܬܵܐ, ܫܩܵܠ ܩܵܠܵܐ, ܫܵܩܹܠ ܫܵܘܦܵܐ ܕ, ܫܵܩܹܠ ܬܘܼܥܠܵܐ, ܫܸܩܠܵܐ, ܫܩܵܠܵܐ, ܫܵܩܠܵܢܵܐ, ܫܵܩܠܵܢܵܐ ܒܚܲܝܠܵܐ, ܫܵܩܠܵܢܵܐ ܕܪܸܫܘܲܬ, ܫܵܩܸܠܦܝܼܟܪܵܐ, ܫܸܩܠܬܵܐ, ܫܩܵܠܬܵܐ, ܫܩܵܠܬܵܐ ܕܬܘܼܥܠܵܐ