Eastern Syriac :ܬܩܠ
Western Syriac :ܬܩܠ
Eastern phonetic :t qal
Category :root
English :1) to weigh ; to measure ; to check on a balance ; 2) to stumble , to be tripped up , to strike against , to knock against , to bump against ; 3) to test by washing (?) ; 4) to make equal / compare ; 5) from Akkadian šaqālu : to discharge a debt / to pay a debt off ; 6) to estimate / to evaluate / to assess / to value ;
French :1) peser , mesurer ; 2) trébucher , butter sur , faire un faux pas , tomber sur / cogner sur / se heurter à ; 3) mettre à l'épreuve par lavage / par l'eau (?) ; 4) rendre égal / comparer ; 5) de l' akkadien šaqālu : acquitter / régler / éponger / payer / rembourser une dette ; 6) estimer / évaluer ;
Dialect :Classical Syriac, Common Aramaic, Other
Hebrew :taqel  תקל «to weigh, measure» «peser, mesurer»

Derived words : ܡܸܣܩܵܠ, ܡܲܬܩܘܼܠܹܐ, ܡܲܬ݂ܩܘܼܠܬܵܐ, ܡܲܬܩܸܠ, ܡܲܬܩܵܠܵܐ, ܡܬܲܪܩܸܠ, ܩܘܼܠܬܵܐ, ܩܘܼܠܬ݂ܵܐ, ܬܝܼܠܵܐܝܼܬ, ܬܵܩܘܿܠܵܐ, ܬܲܩܘܼܠܹܐ, ܬܩܘܿܠܵܐ, ܬܵܩܘܿܠܬܵܐ, ܬܵܩܘܿܠܬܵܐ, ܬܵܩܘܼܠܬܵܐ, ܬܩܘܿܠܬܵܐ, ܬܩܘܼܠܬܵܐ, ܬܩܝܼܠ, ܬܩܝܼܠܵܐ, ܬܩܝܼܠܬܵܐ, ܬܵܩܹܠ, ܬܵܩܸܠ, ܬܵܩܸܠ, ܬܲܩܸܠ, ܬܲܩܵܠܵܐ, ܬܩܵܠܵܐ, ܬܲܩܠܘܼܩܹܐ, ܬܲܩܠܲܩܬܵܐ, ܬܩܵܠܬܵܐ

from Semitic : ṭql ; Audo : ܬܩܲܠ

du sémitique : ṭql ; Audo : ܬܩܲܠ

Source : Sokoloff, Brock/Kiraz, Audo, Payne-Smith

Origin : Semitic