Eastern Syriac :ܟܪܵܦܣܵܐ
Western Syriac :ܟܪܳܦܣܳܐ
Eastern phonetic :' kra:p sa:
Category :noun
[Country → Plants]
English :1) celery ; 2) vegetables ;
French :1) le céleri ; 2) les légumes ;
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܒܲܩܠܹ̈ܐ, ܡܵܫܹ̈ܐ, ܡܵܫܝܼܬܵܐ, ܬܸܪܝܵܢܵܐ, ܕܹܟܵܟܹ̈ܐ, ܓܸܠܵܢܹ̈ܐ, ܩܝܼܢܘܼܬܵܐ, ܓܸܠܵܐ, ܝܲܪܩܘܿܢܵܐ

Lishani

Lishani