Eastern Syriac :ܣܵܦܩܵܐ ܠܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܵܐ
Western Syriac :ܣܳܦܩܳܐ ܠܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ
Root :ܪܚܡ
Eastern phonetic :' sa:p qa: lmraḥ ma: ' nu: tha:
Category :adjective
[Moral life → Feelings]
English :pitiful , deserving pity , touching / piteous / inspiring compassion ;
French :pitoyable , touchant , triste / méritant la pitié , inspirant la compassion ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܪܚܡ, ܪܵܚܡܵܢܘܼܬܵܐ, ܡܪܲܚܡܵܢܘܼܬܵܐ

See also : ܡܸܬܚܲܢܵܢܵܐ, ܡܲܩܕܵܢܵܐ ܕܠܸܒܵܐ

Source : Bailis Shamun