Eastern Syriac :ܣܛܪ
Western Syriac :ܣܛܪ
Category :root
English :Sokoloff : 1) to place beside ; 2) fictitious , false , fallacious (?) ; 3) to equip / to fit (?) ;
French :Sokoloff : 1) placer / mettre à côté de ; 2) fictif , faux , fallacieux (?) ; 3) équiper , outiller ;
Dialect :Eastern Syriac

Derived words : ܒܣܸܛܪܵܐ, ܡܲܣܛܘܼܪܹܐ, ܡܲܣܛܸܪ, ܣܵܛܸܪ, ܣܛܲܪ ܡܸܢ, ܣܸܛܪܵܐ, ܣܸܛܪܵܝܵܐ, ܣܸܛܪܵܢܵܝܵܐ, ܣܸܛܪܵܢܵܝܬܵܐ, ܨܘܼܪܬܵܐ ܣܸܛܪܵܢܵܝܬܵܐ