Eastern Syriac :ܢܒܥ
Western Syriac :ܢܒܥ
Category :root
[Humanities → Geography → Rivers]
English :to gush forth , to spurt out , to spray out / to shoot , to flow out of the ground, a rock ... (?) ;
French :sourdre , jaillir de terre , sortir / couler du sol, d'un rocher ... ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܢܵܒ݂ܸܥ, ܢܲܒܘܼܥܵܐ, ܡܲܒܘܼܥܵܐ

Derived words : ܡܲܒܘܼܥܵܐ, ܢܲܒܘܼܥܵܐ, ܢܒ݂ܝܼܥܵܐ ܡܸܢ, ܢܒ݂ܝܼܥܬܵܐ ܡܸܢ, ܢܵܒܹܥ, ܢܵܒ݂ܸܥ, ܢܒ݂ܵܥܐ, ܢܒ݂ܵܥܵܐ, ܢܸܒ݂ܥܵܐ, ܢܸܒ݂ܥܵܐ ܕܡܝܼܵܐ, ܢܲܒ݂ܥܘܼܬܵܐ, ܢܲܒ݂ܥܵܢܵܐ