Eastern Syriac :ܙܸܢܗܲܪ
Western Syriac :ܙܶܢܗܰܪ
Eastern phonetic :' zin har
Category :noun
[Moral life → Feelings]
English :Rhétoré : terror , horror , dismay ; Rhétoré ; ܙܸܢܗܲܪ ܡܵܐ ܡܵܘܬ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ : O utter dismay ! What a calamity took place at that time !
French :Rhétoré : épouvante / horreur ; Rhétoré ; ܙܸܢܗܲܪ ܡܵܐ ܡܵܘܬ݂ܵܐ ܗܘܹܐ ܠܹܗ : O épouvante ! Quelle calamité eut lieu en ce moment !
Dialect :Eastern Syriac

See also : ܙܸܢܗܵܪ