Eastern Syriac :ܛܠܝܼܚܵܬܵܐ ܓܲܪܘܸܝܣܵܢܬܵܐ
Western Syriac :ܛܠܺܝܚܳܬܳܐ ܓܰܪܘܶܝܣܳܢܬܳܐ
Category :noun
English :Magnifying glass
Dialect :Eastern Syriac