Eastern Syriac :ܝܘܼܠܦܵܢ ܟܵܘܟ݂ܒܹ̈ܐ
Western Syriac :ܝܽܘܠܦܳܢ ܟܳܘܟ݂ܒܶ̈ܐ
Root :ܝܠܦ
Category :noun
[Religion → Astrology]
English :Astrology ;
French :l'astrologie ;
Dialect :Eastern Syriac

Cf. ܝܠܦ, ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܡܸܢܝܵܢܵܐ, ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ

Variants : ܐܸܣܛܪܘܿܠܘܿܓ݂ܝܵܐ

See also : ܟܲܠܕܵܝܘܼܬ݂ܵܐ

Source : Other