Eastern Syriac :ܝܘܼܠܦܵܢ ܦܝܼܙܝܵܐ
Western Syriac :ܝܽܘܠܦܳܢ ܦܺܝܙܝܳܐ
Eastern phonetic :' iu:l pa:n ' pi: zia:
Category :noun
[Science → Physical sciences]
English :Physics ;
French :la physique ;
Dialect :Eastern Syriac, Classical Syriac

Cf. ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ

See also : ܡܡܲܠܠܘܼܬ ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ, ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ, ܡܡܲܠܸܠ ܟܝܵܢܵܝܵܬܹ̈ܐ

Source : Other

Origin : Greek