Eastern Syriac :ܗܲܒܵܒܵܐ
Western Syriac :ܗܰܒܳܒܳܐ
Root :ܗܒܒ
Eastern phonetic :hab ' ba: ba:
Category :noun
[Country → Plants]
English :bloom , blossom , the flower of a plant , an expanded bud ; ܝܲܪܚܵܐ ܕܗܲܵܒܹ̈ܐ : the blossoming month / the month of blossoms ; ܩܸܣܛܵܐ ܕܗܲܒܵܒܹ̈ܐ : a flower-pot ;
French :la floraison , la fleur d'une plante , le fleurissement , l'épanouissement , un bourgeon développé ; ܝܲܪܚܵܐ ܕܗܲܵܒܹ̈ܐ : le mois de floraison / le mois d'éclosion des bourgeons ; ܩܸܣܛܵܐ ܕܗܲܒܵܒܹ̈ܐ : un pot de fleurs ;
Dialect :Eastern Syriac
Hebrew :aviv , Abib «bloom , Spring» «fleur , printemps»

Cf. ܗܒܵܒܵܐ, ܗܲܒܬܵܐ, ܗܒܒ, ܩܸܣܛܵܐ ܕܗܲܒܵܒܹ̈ܐ

See also : ܦܸܟܝܵܐ, ܦܸܩܚܵܐ, ܦܩܵܚܵܐ, ܟ̰ܘܼܟ̰ܵܓܵܐ, ܩܘܿܒܠܵܐ, ܐܘܼܪܙܵܓܵܐ, ܒܝܼܒܠܵܐ, ܒܹܠܛܵܐ, ܛܵܪܹܚ, ܩܵܐܸܡ, ܒܘܿܟܝܼܢܵܐ, ܛܲܪܚܵܐ, ܟܵܪܸܒ݂, ܢܒܵܬܵܐ, ܢܵܒܹܬ, ܣܡܵܕܪܘܼܬܵܐ, ܒܵܠܹܨ, ܪܒ݂ܝܼܥܵܐ

Source : Oraham, Bailis Shamun